TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "KURTULUŞ"

Kur'an; Allah'ın buyruklarını, isteklerini yerine getirmekle ve O'nun lütfu ile sonsuz yaşamın elde edildiğini vurgular. Kurtuluşun yeterli, orta ve en üst olmak üzere, birbirinin devamı ve daha da mükemmelleşen şartları vardır.

KURTULUŞUN YETERLİ ŞARTI

...İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıp, insana hizmete ve barışa yönelik iş (salih amel) yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaktır onlar. (Maide 5/69)

Yüce Allah; vahiyle gelen kitap sahipleri olan Müslümanlar, Yahudiler, Sabiiler (Ayrı bir din mensubu) ve Hıristiyanlar arasında hiçbir fark gözetmeden sonsuz yaşamın yeterli şartını veriyor : Her kim ki; Allah'ın Bir olduğuna, O'ndan başka ilâh olmadığına ve ahirette hesaba çekileceğine inanır, insana hizmete ve barışa yönelik iş (salih amel) sergilerse, o insan kurtuluşa erdirilecektir.
Peygamber şartı, kitap ve dini kurallar aranmadan, sonsuz yaşam için sadece 3 şart konulmuştur. 1) Allah'a İman 2) Ahirete İman 3) İnsana hizmete ve barışa yönelik iş (salih amel). Hangi ırk ve kitap bağımlısı olursa olsun, erkek veya kadın bu üç şartı yerine getirenler kurtulacaktır.

KURTULUŞUN ORTA ŞARTI

Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın; Rab'binize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac 22 / 77)
Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda gayret gösterin ki kurtuluşa eresiniz.(Maide 5/35)

Namaz ile Allah'a ibadet edin. İnsanlar arasında hayır işleri yapın. Allah'tan korkun. O'ndan ençok korkan, Allah'ın ençok sevdiği ve sevildiği kuldur. Rab'bin yolunda O'nu memnun etmek için gayret gösterin, İlâhî Yasaları da uygulayın ki Allah'ın lütfu ile kurtuluşa eresiniz.

KURTULUŞUN EN ÜST ŞARTI

Allah takva sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. (Zümer 39 / 61)
...Muhakkak ki, Allah yanında en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır... (Araf 7 / 26)

Takva; korunma, sakınma, korkma demektir. Yüce Allah'ın ençok sevdiği insanlar takva sahibidir. Kurtuluşa erenler onlardır, cennet onlar için hazırlanmıştır. Kur'an, İslâmiyetin esasını “takva” kelimesinde özetlemiştir. Yunus 10/63 : « Allah'ın dostları, iman edipte takvaya sarılmış olanlardır.» şu halde Yüce Allah'ın rıza ve sevgisine ulaşmak, imandan sonra takva sıfatlarını kazanmakla mümkündür.
Kur'an, takva sıfatlarını birçok ayetlerle bildirmiştir. Bu özellikleri kazanmak, nefsin terbiye yolundan başka birşey değildir. Benliğimizde bulunan yalancılık, öfke, gurur, fuhuş, sefahat, çılgın eğlenceler ve benzerleri gibi kötü niteliklerden arınmak, ancak bu ilâhî özelliklere sahip olmakla elde edilir. Takva sıfatları kazanıldıkça, benliğin kötü istek ve arzuları da yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Kötü nitelikler, takva özellikleri kazanılmadan benliği asla terketmez. Kemal mertebesinde de tam arınıp yücelir ki, o zaman kurtuluşun en üst noktasına erişilir. Takva sahibi olmak, yaklaşık 10 ilâhi sıfatı kazanmakla mümkündür.

1) İnfak ve Sevgi. Ali İmran 3 / 134 : « Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da infak ederler...» İnfak, sahip olunanlardan ihti- yaç sahipleri ve yoksullar için pay ayırıp vermedir. Bu vermeler hayır işlerinde daha belirginleşir. Ali İmran 3/114, 115 : « ...Hayır işlerinde yarışırca koşarlar...Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir. » Hayır işi yapmak salih ameli de içerir. Salih amel, insanın hayrı ve hizmetine yönelik bütün düşünce ve faaliyetlerdir. Meryem 16 / 97 : «...Kim salih amel işlerse, muhakkak ki onu güzel bir hayat ile yaşatacağız...» Salih amel ve hayır işleri gibi insanlara faydalı hizmetleri karşılamak için, takva sahiplerinin çok çalışmak ile yükümlü olacağı şüphesizdir. İnşirah 94 / 7,8 : « İşlerinden boşaldığın zaman tekrar çalış ve yorul. Yalnız Rab'bine yönel.»

Yaratılanları sevmek. Ali İmran 3 / 119 : « İşte siz iman edenler öyle kimselersiniz ki, imansız olanlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. » Takva sahiplerinin en büyük özelliği, kaynağını Yüce Yaratıcı'dan aldıkları sevgi ile dolu oluşudur. İman eden veya iman etmeyen, dost olan veya düşman tüm insanları ve bütün yaratılanları severler. Büyük tasavvuf şairi Yunus Emre'nin söylediği gibi : « Yaratandan ötürü yaratılanları severim.»

2) Namaz. Bakara 2 / 177 : «...Namazı kılar...Takva sahibi ancak onlardır.»

3) Zekât. Bakara 2 /177 : «...Zekât verir...Takva sahibi ancak onlardır.» Zekât; zenginlerin malından yoksullara verilmesi gereken bir haktır.

4) Af Edici ve Dileyici Olma. Ali İmran 3 / 134, 135 : « O takva sahipleri ki...Öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını affederler... Onlar çirkin bir iş yaptıklarında yahut özbenliklerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlar, günahları için af dilerler. Günahları Allah'tan başka kim affeder ki?...» İslâmiyet'te hoşgörülü kelimesinden ziyade ve bazen onun yerine bağışlayıcı olma kavramı kullanılmaktadır.

5) Sabır. Bakara 2 / 177 : « ...Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder... Takva sahibi ancak onlardır.» Sabır kapsamı, geniş bir alanı kaplar ve tevekkülü de içerir. Tevekkül; Allah'ı vekil etme, Allah'a dayanıp güvenme anlamındadır. Ahzab 33 / 2, 3: « Rab'binden sana ne vahyediliyorsa ona uy... Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.»

6) Oruç. Bakara 2 / 183 : « ...Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Ta ki takva mertebesine erebilirsiniz.» Oruç; gün boyu aç kalmanın ötesinde, benliğin arındırılması ve yoksulun halinin anlaşılmasıdır.

7) Muhsin Olma. (İyilik ve güzellik sergileme) Zariyat 51/15, 16 : « Gerçekten takva sahipleri, cennetlerde ve pınar başındadır... Doğrusu onlar, bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.»

8) Ahde Vefa. Bakara 2 / 177 : «...Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir...Takva sahibi ancak onlardır.» Ahde vefa; sözünde durma, antlaşmaları yerine getirme, sözüne güvenilir olmaktır.

9) Adalet ve Dürüstlük. Maide 5 / 8 : « Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa kininiz sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur.»

10) İlim. Fatır 35 / 28 : «...Kulları içinde ancak ilim sahipleri, Allah'tan gereğince korkar.» Takva sözcüğü korunma, sakınma manasıyla birlikte korkma anlamını da taşır. Yüce Allah'a ençok korku duygusunu taşıyan, ayni zamanda O'nu ençok seven takva sahipleridir. Mücadile 58 /11 : « İman edenleri Allah yükseltir, ilim verilenleri ise kat kat dereceleri ile büyültür. » İlim sahibine alim denir. Onlar hem pozitif ilimleri ve hem de İlâhî Yasaları bilen kimselerdir.

CENNETE KİMLER GİRECEK ?

Yahudiler ve Hıristiyanlar cennete yalnızca kendilerinin gireceğini söylerler. Bakara 2 /111: «Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla girmeyecek, “dediler”. Bu; onların hayalleri, kuruntularıdır. De ki onlara: Eğer doğru sözlü iseniz, hadi getirin kanıtınızı.» Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Maide 5 / 18: «Yahudiler ve Hıristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: O halde niçin size günahlarınız yüzünden acı çektiriyor?...» Kitap sahipleri cennete girme hususunda ayrıca şöyle demişlerdi. Bakara 2 /135 : «Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğruya yönlendirilesiniz...»

Kur'an, hiç ayırımcılık yapmadan Allah'a teslim olmayı öğütlemektedir. Bakara 2/136 : « şöyle deyin : Allah'a bize (Hz. Muhammed'e) indirilene, İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a onun torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya indirilene ve diğer nebilere verilenlere inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız Allah'a teslim olanlarız.»

Erkek veya kadın Allah'a inanmış olarak barışa yönelik iyi işler yapanlar cennete girer, kötülük yaparak günahkar olanlar da ceza görür. Nisa 4 / 123,124: « İş ne sizin kuruntularınızladır, ne de kitap sahibinin kuruntularıdır. Kötülük yapan onunla cezalandırılır. Böyle biri, kendisi için Allah dışında ne bir dost bulur, ne de yardımcı. Erkek veya kadın, inanmış olarak barışa yönelik iyi işler yapanlar cennete gireceklerdir.Zerre kadar da zulme uğratılmayacaktır.»


ÖZET