MESUT KAYNAK

1929 yylynda Yzmir - Çe?me'de do?du. Syrasyyla ?ehit Fethi Bey Ylkokulu'nu, Tilkilik Ortaokulu'nu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Sonra Ystanbul'da yeni ismi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi Y.Mimari Bölümünden 1956 yylynda mezun oldu. Ystanbul Bayyndyrlyk Müdürlü?ü'nde bir müddet memuriyet yaptyktan sonra, serbest çaly?arak birçok bina in?a etti. 1960 yylynda evlendi ve bir kyz evlada sahip oldu. Bugün iki torunu da bulunmaktadyr.

Yazar olarak ilk eseri olan Allah'yn Ö?ütleri'ni 1992 yylynda yayynlady. Kur'ân'da Sevgi'yi ise 1998 de yazdy ve kitabyn 4.baskysy da yapyldy; ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildi. Radikal Gazetesi Kur'ân'da Sevgi'yi, Aralyk 2000'de basarak okuyucularyna Ramazan Bayramy hediyesi olarak da?ytty. Kur'ân'da Kadyn 2002'de, Tevrat, Zebur, Yncil ve Kur'an'dan Gözlemler Nisan 2007'de basylarak yine ücretsiz olarak okuyuculara da?ytyldy. Ayryca bir web sitesi (www.kurandasevgi.gen.tr) açylarak internet kullanycylarynyn kitaplardan faydalanmasy sa?landy.

Bu çaly?malar bir kysym halk kütüphanelerine, ayryca Türkiye'deki tüm üniversitelere gönderildi. Üniversite kütüphanelerinin büyük bölümünde kitaplaryn demirba? kaydy yapyldy ve okuyucularyn, ara?tyrmacylaryn istifadesine sunuldu.

Yazar, 2009 yylynda Ystanbul Protestan Kilisesi Vakfy Ruhani Lideriyle Yslâmiyet ve Hyristiyanlyk konusu ile ilgili diyalog kurdu; bunun neticesinde de Yncil'de Sorular-Cevaplar isimli bir kitapçyk olu?turuldu, bu çaly?ma halen internette de yayynlanmaktadyr.

Yazaryn birçok önemli konulary içeren son kitaby Kur'an'dan Ö?ütler, Mart 2011 yylynda yazyldy.

Bu çalisma Türkiye'deki bütün lise ögrencilerinin istifadesine verilmek üzere planlanmis; öncelikli olarak Istanbul, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde bulunan 16 sehirdeki 2100 lisenin kütüphanelerine bagış olarak sunulmustur.

YSTANBUL / Nisan 2014