EVLENME ENGELLERİ

Eski devirlerde bilhassa İran'da yakın akrabalar ile evliliklerde sakınca görülmez, kardeş arasında bile nikâhlanmalar normal kabul edilirdi. Kur'ân, yakın akraba evliliklerini kesin olarak yasaklamıştır. Evlenme engelleri üç gurupta toplanır. Anneler, kızlar, kardeşler gibi kan akrabalığı (nesep), kayınvalide, gelin gibi akrabalar, kendisine süt veren süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasındaki süt akrabalığıdır.

Kan akrabalığı (nesep) gibi yakınlarla evlenmeler kromozon ve gen aracılığı ile, ailede mevcut soydan geçme hastalıkların ortaya çıkmasına, doğan çocuklarda ayrıca aklî ve bedensel bozukluklara sebep olmaktadır. Bu yasak, böylece çok önemli sıhhi bozuklukları ortadan kaldırmıştır. Amca kızı, dayı kızı gibi uzak akrabalar ile evlilikler yasaklanmamakla beraber, öncelikle yabancılar ile birleşmeler tavsiye edilmiştir. Evlilikler; akraba olmayanlardan, sonra çok uzak akrabalardan ve en sonunda da eğer zorunluluk varsa yasaklanmamış akrabalar ile yapılmalıdır. Kayınvalide, gelin gibi akrabalar ile evlenmeler, ahlâksal ve sosyal sakıncaları sebebiyle aileyi yıpratacağından yasaklanmıştır. Böylece Kur'ân, toplumun çekirdeğini teşkil eden aileyi sağlam temellere oturtarak devamını sağlamıştır.

Kur'ân; bebeklere süt verilmesine çok önem vermiş, süt alma ihtiyacında olan çocukları korumuştur. Çocuğa süt vermenin akrabalığa sebep olduğu vurgulanarak, emzirme teşvik edilmiştir. O kadar ki bebeğe yaklaşık iki yıl süt veren bir kadın ve onun yakınları, emzirilen çocuğun da süt akrabası olmaktadır. Evliliklerde kan akrabalığı yoluyla men edilmiş kişiler, ayni şekilde süt akrabalığı ile de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber konuyla ilgil şöyle buyurmuştur: «Kan akrabalığı (neseb) yüzünden haram olanlar, süt yüzünden de haramdır. » Böylece emzirilen bebek korunularak, etrafında geniş bir akrabalık zinciri oluşmaktadır. Bebeğin gelişmesini sağlayan ve tüm gıdaların üstünde olan anne sütü; acaba çocuklara ne gibi kabiliyet ve özellikler veriyor, bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor? Bugünün tıp ilmi, henüz bu gerçekleri açıklayamamaktadır.

Kur'ân; müşrikler (Allah'a ortak koşanlar) ile onlar iman edinceye kadar evlenilmemesini, ayrıca ahlâksız ve iffetsiz insanlar ile de, kendileri düzelinceye kadar nikâh edilmemesi hususlarında iman sahiplerini uyarmaktadır.

YASAKLANMIŞ EVLİLİKLER

4/22-24 : Geçmişte olanlar hariç, babanızın evlendiği kadınlar ile evlenmeyin. Çünkü bu açık bir edepsizlik, iğrenç bir yoldur. Size şunlarla evlenmeniz haram kılınmıştır : Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan doğmuş olup evlerinizde oturan üvey kızlarınız (eğer anneleri ile birleşmemişseniz o takdirde sizin için bir günah yoktur), kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları. İki kızkardeşi birlikte almanız da haram kılınmıştır... Harpte elinize geçmiş kadınlar hariç olmak üzere, nikâhlı kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. İşte bunlar size Allah'ın yazdığıdır...


Baba hanımları (üvey anneler) : İslâmiyetten evvel cahiliye Araplarının, babanın mirasını elde etmek için, baba hanımı olan üvey anne ile evlenmek gibi çok kötü adetleri vardı. Ayet ile bu çirkin gelenek yasaklanmıştır. Neseb (kan akrabalığı) sebebiyle yasaklanmış evlilikler : Anneler, kızlar, kardeşler, halalar, teyzeler, yeğenler. Akrabalık sebebiyle yasaklanmış evlilikler : Kayınvalideler, gelinler, üvey anneler, üvey kızlar (korumanızda olmayıp evlerinizde oturmayanlar bu yasağın dışındadır.) Süt sebebiyle yasaklanmış evlilikler : Neseb (kan hısımlığı) ve akrabalık nedeniyle yasaklanmış olanlara, süt akrabalığı için de ayni yasak getirilmiştir. Sizi emzirmiş olan süt anneler, süt kızkardeşler, süt kızlar, süt halalar, süt teyzeler, süt kardeş ve kızları. İki kızkardeş ile birlikte evlenmek ve başkasının nikâhında bulunan boşanmamış kadınlar ile de evlenmek yasaklanmıştır.

ALLAH'A İNANMAYANLAR İLE EVLENMEYİN

2/221: Müşrik kadınlar ile onlar iman edinceye kadar evlenmeyin... Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın... Bu müşrikler sizi ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır...
60/10 : ...Ne mümin kadınlar o kâfirlere (iman etmeyenlere) helâldir, ne de o kâfirler bunlara helâldir...


Müşrik; ilâhi bir kitaba sahip olmayıpta Allah'a ortak koşan, Allah'ın yanında başka tanrıların varlığına inanıp, onlara da tapan insan demektir. Kur'ân'ın indiği zamanlarda Mekke Araplarının büyük bir bölümü bu inancı taşıyordu. Kâbe'yi de putlar (heykeller) ile doldurmuşlar ve onlara da tapıyorlardı. İşte bu ayetler; müşrik kadın ve erkekler ile,yalnız Allah'ın Bir'liğine inanan erkek ve kadınların evlenmeleri kesin olarak yasaklanmıştır. Müşrik bir kadın ne kadar güzel, erkeği de ne kadar varlıklı olursa olsun, iman etmedikçe müslüman bir kadın veya erkek ile evlenemez. Ayetten kasıt Arap müşriklerdir. Pek tabiidir ki hangi milletten olursa olsun, bütün müşrikler ayni yasaya tabidir. Böylece müslüman topluluğun bozulması önlenmiş ve sağlıklı, inançlı bir neslin devamıda sağlanmış olur.

Ehlikitap (Yahudi ve Hıristiyan) hanımları ile evlenmeniz size helâldır. Maide 5/5: ...Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da; mehirlerini (nikâhta verilen mal veya para) vermeniz, zinadan uzak kalmaları ve şunu bunu dost tutmamaları şartıyla size helâldır... Yahudi veya Hıristiyan olsun ilâhî kitap sahibi bütün iffetli, namuslu kadınlar ile müslüman erkeklerin evlenmeleri helâldır. Onlar ile yuva kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak ayetin açık hükmü gereğidir. Peygamber Efendimizin Hayberli bir Yahudi'nin kızı olan Safiyye'yi eş olarak alması, böyle bir evliliğe örnek olarak gösterilebilir.

Ehlikitap (Yahudi ve Hıristiyan) erkekleri ile evlenilir mi? Kur'ân'ı Kerîm de Ehlikitap kadınları ile evlenmek helâl olduğu halde, erkeklerinin müslüman hanımları ile nikâhlanmaları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. O zamanın fıkıh uleması : «Yahudilerin Üzeyir'e, Hıristiyanların da Mesih'e (Hz. İsa) Allah'ın oğlu dedikleri için Allah'a ortak koşmuşlar, böylece müşrik olmuşlardır. Müşrikler ile müslümanlar dinen evlenemezler. Ayrıca doğacak çocuk babaya tabi olduğundan, Allah'a ortak koşan bir dine bulaşarak kötü yetişeceğinden topluma da zarar verecektir.» Gerekçesi ile Müslüman kızların Ehlikitap erkekleri ile evlenmesi dinen yasaktır, kararını almışlardır.

Kur'ân; Ehlikitap hanımları ile müslüman erkeklerin evlenmeleri hakkında açık bir hüküm getirmesine rağmen, erkekleri ile müslüman kadınlarının nikâhlanmaları hakkında hiçbir yasa getirmemesinin anlamı, iman sahibi kullarını bu evliliğe karar verirken dikkatli olmaları için uyarmaktadır. Ehlikitap'ın kimlik kartlarında Yahudi ve Hıristiyan yazdığı halde, bizim dinimizde olduğu gibi kötü olan kâfirler (iman etmeyenler) ile iman eden iyilerin de bulunduğu bir gerçektir. Bakara 2/105 de Ehlikitap'ın kâfir olanlarını şöyle tanımlıyor : «...Kitap ehlinden olan kâfirler de, müşrikler de size bir hayır indirilmesini istemezler. »Ali İmran 3/113-115 da Ehlikitap'ın inançlı olanları için de şöyle buyurmaktadır : «Ehlikitap içinden Allah huzurunda el bağlayan, hak ve adaleti ayakta tutan bir zümre de vardır. Gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanırlar, iyiyi ve güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerinde yarışırca koşarlar. İşte onlar barış ve iyilik sevenlerdir... Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir.» Şu halde Ehlikitap içinden inançlı, hayırsever, dürüst bir erkek ile müslüman bir kadın niçin evlenmesin? Bunun için tarafların birbirini iyi tanıması ve inançları hususunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Kur'ân; ilk Peygamber Hz. Adem'den Son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.) e kadar, insanlara vahy ile gelmiş bütün kitapların getirdiği dinin bütününe İslâm demektedir. Şu halde Allah'a sığınıp iman etmiş Ehlikitap mensubu bir zat da müslümandır. Ali İmran 3/84 : «De ki :Biz Allah'a iman ettik. Bize indirilene (Kur'ân'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene de inandık. Onların hiçbiri arasında bir ayırım yapmayız. Ve biz, Allah'a boyun eğen müslümanlarız.» Vahiy ile gelmiş bütün kitaplar Allah katında kutsaldır. Ve onlara inananlara da Kur'ân müslüman demektedir. O zamanın şartlarına göre verilmiş : Ehlikitap'tan bir erkek ile müslüman bir kadın evlenemez. hükmü, zamanımıza uygun çağdaş bir Din Şûrası ile yeniden incelenerek halkımızın aydınlatılması Kur'ân emridir.
(Bkz. Bu Kitap-Anlaşmazlıklarınızı Allah'a Arzedin)

AHLÂKSIZ İNSANLAR İLE EVLENMEYİN

24/3 : Zina eden bir erkek, zina eden veya Allah'a ortak koşan kadından başkasıyla evlenmez; zina eden kadında zina eden veya Allah'a ortak koşan erkekten başkasıyla evlenmez.


Böyleleriyle evlenmek inananlara haram kılınmıştır. İnançlı kadın ve erkeklerin, zina ederek günahlarına devam eden insanlar ile evlenmemelerini emretmektedir. Zina, kadın veya erkeğin birbirleri ile evlilik bağı olmaksızın yaptıkları cinsel birleşmeye denir. Allah katında zina, en büyük günahlardan biridir. İsra 17/32 : «Zinaya yaklaşmayın, çünkü o şüphesiz bir hayasızlıktır. Kötü bir yoldur.» Toplumdaki inançlı temiz insanlar, ahlâksız kimseler ile evlenmemeleri, ahlâksız insanların da namuslu insanları beğenmedikleri, onların da ancak aynı karakterde olanları beğenip evlenecekleri vurgulanmaktadır. Nûr 24/26 : «Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara meyleder.» Bunun için Kur'ân insanları uyarıyor : Zina etmeyin, ahlâklı olun ve dürüst olun ki sizin de namuslu insanlar ile evlenmeniz hakkınız olsun. Kadın veya erkek, kötü bir yola düşmüş de sonra bu yola düşmemek için tevbe etmişse, Allah katında günahı affedileceğinden onlarla evlenmekte bir sakınca yoktur.

Bazı toplumlarda iffetsizlik yayılmış, genç kızların evlilik dışı cinsel ilişkileri de normal karşılanmaya başlanmıştır. Allah katında büyük günah olan bu tür sapıklıkların Ülkemizde de ahlâk anlayışını bozmasından ve sağlıksız bir nesil yetişmesinden Allah'a sığınırız.

ZİNA VE FUHUŞ